ترانه های قدیمی
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

            

 

                  ترانه های قدیمی

 

شب از نیمه گذشته است

دارم با ترانه های قدیمی

خودم را مرور می کنم

راستی زندگی ما در کدام دستگاه

                            کدام گوشه بود

که هیچ شوری نداشت