فرصتی نمانده است

 

 

فرصتی نمانده است

 

 

وقت

وقت رفتن است

فرصتی نمانده است

قصه را نوشته اند

قصه ی بهانه ها

فرصت نمانده ها

فرصت من و تو هم بهانه است

وقت

وقت رفتن است

فرصتی نمانده است

/ 0 نظر / 11 بازدید