الهه ی ناز

                       

                    الهه ی ناز

 

کاروان گذشته است

باز این الهه ناز می کند

بوی جوی مولیان

آتشی به جان من نشانده است

عمر رفته در کدام کاروانسرا

آشیانه کرده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید