رجا به سینه ی چپم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجا به سینه ی چپم

                                                                                       

 

 

                                                                                                    شعری از زنده یاد                                                                        

                                                                                                       سلمان  دهقانی رحیم آبادی

 

 

تو از شکوه آفتاب و باغ پر انار بهره یی گرفته یی

تو هم بیا انار کال را بچین

و آفتاب را ببین برو

انار کال مال من

و هرم دلنواز آفتاب مال تو

تو از انار دل نمی کنی

                         و آفتاب نیز

مباد لحظه یی درنگ کنی

انار کال باغ را نمی کنم

به هرم دلنواز آفتاب نیز

                          سلام می کنم

و به دست می کشم به ابروان

نگاه نیز نمی کنم

بیا

    انار مال تو

                 و آفتاب نیز

و باغ را بکن ببر

فقط انار زیر پا لهیده ایی

به بستر زمین نشسته است

و هرم آفتاب نیز

                    بر او حلاوتی رسانده است

مال من

          و دانه دانه جمع می کنم به دامنم

بنفش سای دانه ها

تبلوری ز نور آفتاب را

به دامنم نشانه می نهند

                         برای من

از این که گفته ام

انار زیر پا لهیده یی از آن من

                                  تو اخم کرده ایی

                                                     بیا بخند

انار کال و باغ و آفتاب و له شده انار زیر پا

                                                    از آن تو

فقط

    تو پنج دانه از انار سرخ را

ستاره یی بساز

به روی سینه ی چپم گذار

برو

هرآنچه گفته ام

از آن تو

                                                         16/09/1380 رودسر

/ 0 نظر / 13 بازدید