بانو

 

 

     بانو

 

راستی بانو!

آن شب

ماه

شیطنتش را پشت شاخه های کدام درخت پنهان کرد

که حساب بوسه ها

از آغوشمان در رفت

/ 0 نظر / 8 بازدید