صورتگران

 

صورتگران

دریوزه گان چشم های تواند

شعرهای من

بگذار

      بر سنگ سپید قبرم

چشم های سیاه تو را نقش زنند

                                        صورتگران

/ 1 نظر / 2 بازدید