نمره ی بیست

 

 

                 نمره ی بیست


      من امروز از ریاضی

      گرفتم نمره ی هفت

      دوباره آبرویم

      میان بچه ها رفت

 

       نمی دانم چرا نیست

       حواسم توی درسم

       من از درس ریاضی

       چرا باید بترسم؟!


       شبیه غول و دیو است

       برایم جمع و تفریق

       نشد من هم سر صف

       شوم یک بار تشویق


       ببین آقا معلم

       دلم خیلی ظریف است

       مرا دعوا نفرما

       نگو درست ضعیف است


       خودم فهمیده ام که

       ریاضی درس خوبی ست

       به من فرصت بده تا

       بگیرم نمره ی بیست 

                                                                                    از مجموعه ی ((سیب جان سلام))                              سروده ی ناصر کشاورز

/ 1 نظر / 14 بازدید
بزرگترین وبلاگ فارسی

۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ بزرگترین وبلاگ فارسی بدو بیا ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ بزرگترین وبلاگ فارسی بدو بیا ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ بزرگترین وبلاگ فارسی بدو بیا ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ بزرگترین وبلاگ فارسی بدو بیا ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ بزرگترین وبلاگ فارسی بدو بیا ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩