زن ملا خر ملا

زن ملا خر ملا

 

        زن ملا که مرد او چندان تاسفی نخورد اما وقتی خرش مرد بسیار

غمگین شد دوستانش گفتند :(( کارهای تو خیلی عجیب است زنت که

مرد تو اصلا" اندوهگین نشدی اما خرت که مرد غمگین شدی))

       ملا گفت:(( وقتی زنم مرد همسایه ها گفتند : غصه نخور بهتر از او

برایت پیدا می کنیم اما وقتی خرم مرد کسی چنین قولی به من نداد.))

/ 1 نظر / 4 بازدید
حکایه

این که مال احمد است ! چرا به ریش ملا ی دربدر چسباندی؟[گل]