# شعر

پیاده رو

پیاده رو   باد درخت برگ های زرد پیاده رو و نیمکتی که بعد از من و تو                                     تنها خواهد نشست
/ 0 نظر / 0 بازدید