# شعر

شب

             شب     شب         پر از اندوه بود و نگاهم می ریخت                          زیر پای شبگیر صبح        با گریه شکفت
/ 1 نظر / 0 بازدید

پیاده رو

پیاده رو   باد درخت برگ های زرد پیاده رو و نیمکتی که بعد از من و تو                                     تنها خواهد نشست
/ 0 نظر / 0 بازدید