اگر خروسان نخوانند!!؟

 

 

                     اگر خروسان نخوانند!!؟

 

اضطرابی عمیق

                   در انحنای شب

                                      پرسه می زند

اگر خروسان نخوانند!!؟

اگر خروسان نخوانند

با صدای کلاغ ها

هیچ کس از خواب بر نخواهد خواست

و کودکانمان

رنگ شیری صبح را

                        به فراموشی خواهند سپرد

اضطرابی عمیق

                     در من

                            پا گرفته است

/ 0 نظر / 3 بازدید